Nguyễn Hoàng Vinh, Tác giả tại Huge-Fam Catering Solutions